TARIMA NATURAL MACHIHEMBRADA DE PINO ROJO DE SUECIA.